چهارشنبه, مرداد ۲۶, ۱۴۰۱
خانه روستاها

روستاها

خوشکاروندان ( تازه آباد خوشکاروندان )

بر اساس آمار سال 95 این روستا دارای 271 خانوار و 792 جمعیت می باشد. خوشکاروندان دارای آب شرب، برق و تلفن می باشد....

تمچال

بر اساس آمار سال 95 این روستا دارای 267 خانوار و 885 نفر جمعیت می باشد. تمچال دارای آب شرب، برق، تلفن و گاز...

پرکاپشت یاورزاده

بر اساس آمار سال 95 این روستا دارای 214 خانوار و 617 نفر جمعیت می باشد. پرکاپشت یاورزاده دارای آب شرب، برق، تلفن و...

ماشک سپهداری

بر اساس سال 95 این روستا دارای 153 خانوار و 370 نفر جمعیت می باشد. ماشک سپهداری دارای آب شرب، برق و تلفن می...

راحیجان

این روستا فاقد سکنه می باشد و در مجاورت کیسم قرار گرفته است.

نياكو

بر اساس آمار سال 95 اين روستا داراي 307 خانوار و 870 نفر جمعيت مي باشد. نياكو داراي آب شرب، برق و تلفن مي...

كيسم جويكل

بر اساس آمار سال 95 اين روستا داراي 55 خانوار و 144 نفر جمعيت مي باشد. كيسم جويكل داراي آب و برق و تلفن...

كيسم بالا

بر اساس آمار سال 95 اين روستا به اتفاق روستاهاي كيسم پايين، جاده سر كيسم و گورابسر كيسم جمعا داراي 536 خانوار و 1322...