چهارشنبه, مرداد ۲۶, ۱۴۰۱

کورکا

خوشکاروندان ( تازه آباد خوشکاروندان )

بر اساس آمار سال 95 این روستا دارای 271 خانوار و 792 جمعیت می باشد. خوشکاروندان دارای آب شرب، برق و تلفن می باشد....

تمچال

بر اساس آمار سال 95 این روستا دارای 267 خانوار و 885 نفر جمعیت می باشد. تمچال دارای آب شرب، برق، تلفن و گاز...

پرکاپشت یاورزاده

بر اساس آمار سال 95 این روستا دارای 214 خانوار و 617 نفر جمعیت می باشد. پرکاپشت یاورزاده دارای آب شرب، برق، تلفن و...

ماشک سپهداری

بر اساس سال 95 این روستا دارای 153 خانوار و 370 نفر جمعیت می باشد. ماشک سپهداری دارای آب شرب، برق و تلفن می...