معتقدند که دختران دم بخت و نو رسیده را در شب چهار شنبه سوری با جارو بزنند و بگویند: برو همان سال بخت آنها باز شده و شوهر می کنند.

در شب چهار شنبه سوری و شب عید تمام وسایلی را که پیش دیگران به امانت گذاشته اند می گیرند چون وجود وسایل شخصی در خانه دیگران را بد شگون می دانند.

وسایل شکسته منزل را روز چهار شنبه سوری و قبل از سال نو از خانه بیرون نمی اندازند و شوم می دانند.

در موقع باران چنین باور دارند که اگر اسم چهل کچل را گفته و بر طنابی تشکه ( گره) بزنند باران بند می آید.

برگرفته از کتاب سیمای کوچان ( محمد مهدی بحرالعلوم گیلانی)