پنچاه

173
بر اساس آمار سال ۹۵ اين روستا داراي ۳۱۸ خانوار و ۹۰۰ نفر جمعيت مي باشد. پنچاه داراي آب شرب، برق، گاز و تلفن مي باشد. پين و پينتي در زبان پهلوي به معني لوتي مابي است. كه به خدمت ديگران تن داده يا نشانه اي از خدمتگزاري او به دست غير باشد، آمده است. اين بدان معني است كه اهالي روستا به مردان افتاده و خاكي و صاحب روح بلند و اخلاص شهرت داشته اند. برخي از عوام الناس تصور مي كنند كه اين روستا در گذشته پيچا كه به معني گربه است خوانده مي شده. و علت آن را وجود گربه هاي زياد در آن مي دانند كه اصلا درست نمي باشد.