سياهكوچه

139
بر اساس آمار سال ۹۵ اين روستا داراي ۳۰۵ خانوار و ۸۴۹ نفر جمعيت مي باشد. گورابجوار داراي آب، گاز، برق و تلفن مي باشد. درباره وجه تسميه آن عده اي اعتقاد دارند كه پس از طاعون فراگير سال ۱۲۶۲ لاهيجان و جهت دفع و رفع آن بلاي خانمانسوز، اهالي مجبور شدند كه خانه هاي خود را بسوزانند تا اينكه برخي از جنگل هاي پيرامون روستا را نيز به آتش كشيدند از جمله آن جنگل ها، موقعيت فعلي روستاي سياه كوچه است كه درختان و جنگل آن به شكل كوچه اي پهن و به عرض ۱۵ متر و به طول ۲ كيلو متر آتش گرفته و سپس خود بخود خاموش شد. از اين رو بعدها مردم اين اتفاق را به فال نيك گرفتند و نام اين قسمت از جنگل مجاور را سياهكوچه ناميدند. زيرا خاكستر تلي از سياهكوچه در جوار كوچان پديد آورده بود باعث نامگذاري گرديد و كم كم تشكيل روستا شد و همين نام بر آن نهاده شد.