اشلیکی

367
بر اساس آمار سال ۹۵ این روستا دارای ۶۲ خانوار ۱۶۸ نفر جمعیت می باشد. اشلیکی دارای آب شرب، برق و تلفن می باشد.قبلا از قراء لشت نشاء بوده و مالیات سرانه آن نیز ۱۵/ ۹۷۲ قران بوده است. ذکری از وجه تسمیه آن در منابع بدست نیامده است.

شلتوک