کشل آزاد سرا

398
بر اساس آمار سال ۹۵ این روستا دارای ۲۳۶ خانوار و ۶۶۹ نفر جمعیت می باشد. کشل آزاد سرا دارای آب شرب، برق و تلفن می باشد. در مورد وجه تسمیه آن در بخش روستای کشل آزاد محله صحبت شد. قابل ذکر اینکه رابینو و دیگران کشل را یکپارچه ذکر نموده اند و تقسیم آزاد سر و آزاد محله قدمتی کمتر از ۵۰ سال دارد.

شلتوک