ماشک تهرانچی

524
بر اساس سال ۹۵ این روستا دارای ۳۲۵ خانوار و ۸۵۷ نفر جمعیت می باشد. ماشک تهرانچی دارای آب شرب، برق و تلفن می باشد. این روستا یکی از آبادیهای معمور در گذشته بوده و مالیات سالیانه آن گواه این مطلب است ( مالیات سالیانه آن ۶۵/۳۲۵۳ قران ) . رابینو میرزا جوب را از رودهای این روستا می داند.

شلتوک