اگر چشم كسي به جايي خيره شود مي گويند علامت اين است كه خانه ي شيطان را مي پايد.

برگرفته از کتاب سیمای کوچان ( محمد مهدی بحرالعلوم گیلانی)