هیندونه نایم روخونه مین تا سرده بی. نهاره خوردیم رو به اسمون درازکشیم با صدای چوشنکون و قناریون نایم خوتیم. بیداره که بویم هیندونه اردیم شکنیم، چی هندونه ای شیرین قنده مونسی. هیتو شوتوری ای خوردیما، ای خوردیما، چی مزه ای داشتی. واییییی مه بواسته

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید