خلشاء چهارده

225
براساس آمار سال ۹۵ دارای ۱۰۲ خانوار و ۲۷۰ نفرجمعیت می باشد. این روستا دارای برق، تلفن، آب شرب و مدرسه می باشد. وجه تسمیه آن بنابر اعتقاد اهالی محل رویش آلوچه های بزرگ و وحشی بوده است. زیرا آنان معتقدند که خلشاء از دو کلمه خل به معنی درخت آلوچه و شاء تشکیل شده و اشاره به وجود رویش درختان آلوچه می باشد.

شلتوک