کتشصت آبادان( گوکه)

239
بر اساس آمار سال ۹۵ دارای ۱۸۲ خانوار و ۴۵۳ نفر جمعیت می باشد.کتشصت آبادان دارای آب، برق، تلفن و خانه بهداشت می باشد. اگر آبادان که در آخر روستا آمده راهان آب بندان بدانیم بنابراین وجه تسمیه این روستا باید کت = ده، شصت = عدد ۶۰ به معنی ۶۰ نفر، آب بندان یا آب بندان = سازندگان آب بند و سد کوچک که با پایه بلند و از سه جانب دارای دیوارهای کوتاه باشد دانست. از آنجایی که این روستا را بخشی از لفمجان و سیاهکل نوشته اند و به عقیده برخی تختگاه شاهان بوده و با وجود مدفون بودن، امامزاده سید حسین در این منطقه می توان گفت این همه حکایت از قدمت ۵ الی ۶ قرن آن دارد.

شلتوک