کتشصت آبادان چهارده

467
بر اساس آمار سال ۹۵ دارای ۱۴۱ خانوار ۳۶۰ و نفرجمعیت میباشد. اینروستا دارای آب،برق وتلفن میباشد. و جه تسمیه آن در روستای کتشصت آبادان آورده شده است.