گاچراء چهارده

242
بر اساس آمار سال ۹۵ دارای ۲۲۶ خانوار و ۵۸۳ نفر جمعیت می باشد. این روستا دارای آب، برق و تلفن می باشد.
قریه گاچراء از مستحدثاث در قرن اخیر است و به وجهی برای تسمیه آن برخورد نکردیم.

شلتوک