خلشاء

253
براساس آمار سال ۹۵ دارای ۴۶ خانوار و ۱۲۰ نفر جمعیت می باشد. این روستا دارای برق و تلفن می باشد. وجه تسمیه آن نیز در روستای خلشاء چهارده آورده شده است.

شلتوک