امیر هنده امیر سلطان

226
بر اساس آمار سال ۷۵ این روستا دارای ۲۴۲ خانوار و ۶۵۲ نفر جمعیت می باشد. امیر هنده امیر سلطان دارای آب شرب، برق و تلفن می باشد.
رابینو امیر هنده را در مشرق سفید رود و مجاور گوکه دانسته است. این روستا از بناهای امیر سلطان کیا حسینی است که متوفای بعد از قرن هشتم هجری است. امیر هنده که در گذشته به آن امیر کرده ده می گفته اند.

شلتوک