تهام

159
بر اساس آمار سال ۹۵ اين روستا داراي ۵۵ خانوار و ۱۵۰ نفر جمعيت مي باشد. تهام داراي آب شرب، برق و تلفن مي باشد.