كلده

303
بر اساس آمار سال ۹۵ اين روستا به اتفاق روستاي كلده پايين جمعا داراي ۸۳ خانوار و ۲۲۴ نفر جمعيت مي باشد. كلده بالا داراي آب شرب، برق و تلفن مي باشد. رابينو اين روستا را كنار جاده لاهيجان به كيسم و مجاور كيسم و تجن گوكه نوشته است و ماليات ساليانه آن ۴۰/ ۲۲۲۹ قران بوده است. بر اساس تحليل مرحوم جهانگير سرتيپ پور وجه تسميه كلده يعني دهي كه بر تپه نهاده شده باشد اطلاق مي گردد. اين در حالي است كه اصولا شهرستان آستانه اشرفيه خالي از عوارض طبيعي است. و هيچ كوه و تپه اي دارا نمي باشد. اما اگر دقت شود از ميان روستاهاي شهرستان تنها ۸ روستا است كه ارتفاع آنها بالاتر از ۱۷ متر از سطح درياي خزر قرار گرفته است كه يكي از آنها كلده بالا است. بنابراين بايد چنين باشد كه از دشتي تپه وار و مرطوب تشكيل شده است و چون بالاتر از سطح دريا، آن هم به ميزان ۲۰ متر قرار گرفته است لذا به آن تپه مي گويند.

شلتوک