تالیفات

۱ – ستاره ناهید یا داستان خرداد و امرداد

۲ – حافظ شیرین سخن

۳ –   یادنامه پورداود

۴ – یوشت فریان و مرزبان نامه

۵ – مجموعه اشعار دهخدا

 

۶ – شاهان کیانی و هخامنشی

 

۷ – شرح ارداویراف نامه.

۸ – مزدیسنا و تاثیر آن در ادبیات فارسی.

۹ – حکمت اشراق و فرهنگ ایران.

۱۰ – مفرد و جمع و معرفه و نکره.

۱۱ – آیینه اسکندر.

۱۲ – اسم مصدر، حاصل مصدر.

۱۳ – لغات فارسی ابن سینا و تاثیر آنها در ادبیات.

۱۴ – برگزیده شعر فارسی ( دوره های طاهریان، صفاریان، سامانیان، آل بویه ).

۱۵ – دوره کامل فرهنگ فارسی و …

    تصحیحات

۱ –  دانشنامه علائی تالیف ابن سینا.

۲ – چهار مقاله نظامی عروضی.

۳ – مجموعه اشعار علامه دهخدا.

۴ – جامع الحکمتین تالیف ناصر خسرو.

۵ – شرح قصیده فارسی ابوالهیثم.

۶ – برهان قاطع تالیف محمد حسین بن خلف تبریزی.

 ترجمه ها

۱ – روانشناسی تربیتی ترجمه از کتاب « علم النفس و آثاره فی التربیه و التعلیم» تالیف علی الجارم و مصطفی امین.

۲ – کتیبه های پهلوی ( ترجمه از پهلوی به فارسی ) تالیف .W.B.Henning

۳ – خسرو کواتان وریدیک وی ( ترجمه از پهلوی به فارسی ).

۴ – ایران از آغاز تا اسلام تالیف دکتر گیرشمن و …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید