قارقار کلاغ را در حیاط منزل، آمدن مهمان را نوید می دهند.

آواز بی موقع خروس را در سحر یا شب دلیل بر شوم بودن آن می دانند و باور دارند که باید آنرا سر برید یا مهمان ناخوانده را نوید می دهد.

برگرفته از کتاب سیمای کوچان ( محمد مهدی بحرالعلوم گیلانی)