اگر موي زني تك شود يعني از روسريش بيرون بيايد آن را بوسه داده و مي گويند مهمان مي آيد و بعضي خانم ها كه با مهمان ميانه خوبي ندارند با عصبانيت آن را مي كنند.

اگر بر حسب اتفاق وسايل روي سفره در يك رديف قرار بگيرند مهمان مي آيد.

معتقدند اگر در كفش هاي ميهمان نمك بريزد زود از آنجا مي رود.

اگر هر دختر بچه اي جاروب به دست گيرد معتقدند كه مهمان مي آيد.

برگرفته از کتاب سیمای کوچان ( محمد مهدی بحرالعلوم گیلانی)