افتتاح درمانگاه تامین اجتماعی آستانه اشرفیه

4589

درمانگاه تأمین اجتماعی آستانه اشرفیه پذیرای بیمه شدگان
این درمانگاه شامل بخشهای اورژانس، پزشک عمومی، زنان، دندانپزشکی ، آزمایشگاه و داروخانه است
نوبت گیری اینترنت www.tamin.ir
تلفنی (۰۱۳۴۲۱۲۰۹۰۰ )
وUSSD