شنبه, تیر ۲۳, ۱۴۰۳

کیسم

راحیجان

این روستا فاقد سکنه می باشد و در مجاورت کیسم قرار گرفته است.

نياكو

بر اساس آمار سال 95 اين روستا داراي 307 خانوار و 870 نفر جمعيت مي باشد. نياكو داراي آب شرب، برق و تلفن مي...

كيسم جويكل

بر اساس آمار سال 95 اين روستا داراي 55 خانوار و 144 نفر جمعيت مي باشد. كيسم جويكل داراي آب و برق و تلفن...

كيسم بالا

بر اساس آمار سال 95 اين روستا به اتفاق روستاهاي كيسم پايين، جاده سر كيسم و گورابسر كيسم جمعا داراي 536 خانوار و 1322...

كماچال بالا

بر اساس آمار سال 95 اين روستا داراي 193 خانوار و 537 نفر جمعيت مي باشد. كماچال بالا داراي آب شرب، برق و تلفن...

كماچال پايين

بر اساس آمار سال 95 اين روستا داراي 100 خانوار و 258 نفر جمعيت مي باشد. كماچال پايين داراي آب و برق و تلفن...

كلده

بر اساس آمار سال 95 اين روستا به اتفاق روستاي كلده پايين جمعا داراي 83 خانوار و 224 نفر جمعيت مي باشد. كلده بالا...

سالستان

بر اساس آمار سال 95 اين روستا داراي 43 خانوار و 118 نفر جمعيت مي باشد. سالستان داراي آب شرب، برق و تلفن مي...