دوشنبه, اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۳

چهارده

خلشاء

براساس آمار سال 95 دارای 46 خانوار و 120 نفر جمعیت می باشد. این روستا دارای برق و تلفن می باشد. وجه تسمیه آن...

تازه آبادمرزبان

بر اساس آمار سال 95 دارای 82 خانوار و 197 نفر جمعیت می باشد. این روستا دارای آب، برق، تلفن و خانه بهداشت می...

گاچراء چهارده

بر اساس آمار سال 95 دارای 226 خانوار و 583 نفر جمعیت می باشد. این روستا دارای آب، برق و تلفن می باشد. قریه گاچراء...

کتشصت آبادان چهارده

بر اساس آمار سال 95 دارای 141 خانوار 360 و نفرجمعیت میباشد. اینروستا دارای آب،برق وتلفن میباشد. و جه تسمیه آن در روستای کتشصت آبادان...

کتشصت آبادان( گوکه)

بر اساس آمار سال 95 دارای 182 خانوار و 453 نفر جمعیت می باشد.کتشصت آبادان دارای آب، برق، تلفن و خانه بهداشت می باشد....

کاچاء چهارده

 براساس آمارسال 95 دارای 302 خانوار و 800 نفرجمعیت میباشد. این روستا دارای آب،برق،تلفن وخانه بهداشت می باشد. اهالی معتقدند که شکل روستای کاچاء...

شیرکوه چهارده

بر اساس آمار سال 95 دارای 349 خانوار و 882 نفرمی باشد. شیرکوه مرکز دهستان چهارده می باشد و دارای برق، تلفن و مخابرات،...

خلشاء چهارده

براساس آمار سال 95 دارای 102 خانوار و 270 نفرجمعیت می باشد. این روستا دارای برق، تلفن، آب شرب و مدرسه می باشد. وجه...