شنبه, تیر ۲۳, ۱۴۰۳

دهشال

كلده

بر اساس آمار سال 95 اين روستا به اتفاق روستاي كلده پايين جمعا داراي 83 خانوار و 224 نفر جمعيت مي باشد. كلده بالا...

دهستان دهشال

براساس آمار سال 75 این روستا دارای 249 خانوار و 934 نفر جمعیت می باشد. مرکز دهستان دهشال می باشد. دارای برق و تلفن...

روستای فوشازده

براساس آمار سال 95 این روستا دارای 191 خانوار و 484 نفر جمعیت می باشد. فوشازده دارای آب شرب، برق و تلفن می باشد....

روستای لبشکاء

براساس آمار سال 95 این روستا دارای 36 خانوار و 97 نفر جمعیت می باشد. لبشکاء دارای برق و تلفن می باشد. رابینو این...

روستای صیقلسرا

براساس آمار سال 95 این روستا دارای دارای 19 خانوار و 50 نفر جمعیت می باشد. صیقلسرا دارای برق و تلفن می باشد. رابینو...

روستای داخل

براساس آمار سال 95 این روستا بهمراه داخل بالا دارای 343 خانوار و 901 نفر جمعیت می باشد. داخل پایین دارای برق و تلفن...

روستای کلید سر

براساس آمار سال 95 این روستا دارای 68 خانوار و 161 نفر جمعیت می باشد. کلید سر دارای برق و تلفن می باشد. شلتوک

روستای ششکل

براساس آمار سال 95 این روستا دارای 412 خانوار و 1140 نفر جمعیت می باشد. ششکل دارای برق و تلفن می باشد. رابینو مالیات...