تراژدی تکراری قطع درختان در کیاشهر

289

شهرداری این بار به درختان ثبت ملی شده ی سفید پلت هم رحم نکرد باز هم اغماض؟باز هم مماشات؟ واقعا قرار نیست کسی به قطع درختان رسیدگی کنه؟ همیشه تنها راه حل مشکلات قطع درختانه؟ مردم در انتظار پاسخگویی شهرداری کیاشهر