بازان

196
بر اساس آمار سال ۹۵ این روستا دارای ۱۱۳ خانوار و ۲۸۴ نفر جمعیت می باشد. بازان دارای آب شرب و برق می باشد. رابینو مالیات سالیانه بازان را ۵۵/ ۴۴۶ قران نوشته است. این روستا در زبان اهالی به بوزن خوانده می شود. موجودیت این روستا به طور مستقل در دوران حکومت سادات کیایی است. زیرا کیسم، اشپین کماچال و تجن گوکه، لشکرگاه سادات کیایی در گذشته بوده است و به جهت قدرت و تنومندی سربازان آن به باز تشبیه شدند که جمع آن بازان می شود.

شلتوک