کسان اول نیستیم و دومین نیز نمی خواهیم باشیم. ساده، سالم، خوش رنگ و زیبا حق ماست و خیلی وقتها با کمترین هزینه قابل دسترسی است. پس خوب ببینیم، قدر بشناسیم و زیبا زندگی کنیم.