کاچاء چهارده

276
 براساس آمارسال ۹۵ دارای ۳۰۲ خانوار و ۸۰۰ نفرجمعیت میباشد. این روستا دارای آب،برق،تلفن وخانه بهداشت می باشد. اهالی معتقدند که شکل روستای کاچاء مانند کفگیر است از اینرو او را کچه که در زبان گیلکی به معنی کفگیر مسی یا آهنی است نامگذاری کرده اند. برخی دیگر باور دارند که در گذشته در این محلک چه میساخته اند از این رو همینن ام بر او نهاده شده و بعدها کچه به کاچاء تبدیل شده است.

شلتوک