چهارشنبه, مرداد ۲۶, ۱۴۰۱
خانه روستاها

روستاها

نوشر

براساس آمار سال 95 این روستا دارای 32 خانوار و 81 نفر جمعیت می باشد. نوشر دارای برق و تلفن می باشد. رابینو مالیات...

پوشل

براساس آمار سال 95 این روستا دارای 198 خانوار و 524 نفر جمعیت می باشد. پوشل بالا دارای برق و تلفن می باشد. رابینو...

تازه آباد فوشازده

براساس آمار سال 95 این روستا دارای 36 خانوار و 93 نفر جمعیت می باشد. تازه آباد فوشازده دارای تلفن و برق می باشد....

روستای کارسیدان

روستای کارسیدان از توابع دهستان دهشال است. براساس آمار سال 95 این روستا دارای 285 خانوار و 742 نفر جمعیت می باشد. کارسیدان دارای تلفن...

درگاه

براساس آمار سال 95 این روستا بهمراه درگاه بالا دارای 312 خانوار و 809 نفر جمعیت می باشد. درگاه بالا دارای برق و تلفن...