تازه آبادمرزبان

282
بر اساس آمار سال ۹۵ دارای ۸۲ خانوار و ۱۹۷ نفر جمعیت می باشد. این روستا دارای آب، برق، تلفن و خانه بهداشت می باشد.
تازه آباد مرزبان قدمت چندان ندارد. از اینرو چنان که نام آن پیداست به جهت هم مرز بودن با منطقه سیاهکل لاهیجان و آستانه به تازه آباد مرزبان نام گذاری شده است.

شلتوک